No title... No title... No title...

Đăng nhập
Một số quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên

 

 

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư số 10/2021/TT-BGDĐT ngày 05/4/2021 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng: Quy chế này quy định tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên bao gồm: Tổ chức, bộ máy; Tổ chức hoạt động giáo dục; Giáo viên và nhân viên; Học viên; Tài chính và tài sản; Quan hệ giữa Trung tâm giáo dục thường xuyên với cơ quan, tổ chức khác.

Quy chế này được áp dụng đối với các Trung tâm giáo dục thường xuyên (sau đây gọi là Trung tâm) và tổ chức, cá nhân liên quan.

Vị trí pháp lí của Trung tâm: Trung tâm là cơ sở giáo dục thường xuyên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân. Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Sở Giáo dục và Đào tạo trực tiếp quản lý, chỉ đạo Trung tâm.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Trung tâm

Tổ chức thực hiện các chương trình giáo dục, đào tạo:

Chương trình xóa mù chữ; Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở để cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông để cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông cho đối tượng được hưởng chính sách xã hội, người tàn tật, khuyết tật, đối tượng trong độ tuổi học phổ thông theo kế hoạch hằng năm của địa phương, người lao động có nhu cầu hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

Chương trình giáo dục đáp ứng yêu cầu của người học, cập nhật kiến thức, kỹ năng, chuyển giao công nghệ thuộc các lĩnh vực: giáo dục pháp luật, văn hóa, xã hội, thể thao, nghệ thuật, môi trường, sức khỏe, kinh tế, tài chính; các chương trình giáo dục kỹ năng; các chương trình chuyển giao công nghệ trong lao động, sản xuất góp phần nâng cao năng suất lao động.

Chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp bao gồm: bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, kiến thức văn hóa; bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ, công chức công tác tại vùng dân tộc, miền núi; bồi dưỡng thường xuyên giáo viên; bồi dưỡng giáo viên các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông về giáo dục kỹ thuật tổng họp, hướng nghiệp; các chương trình bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; và các chương trình bồi dưỡng khác nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, năng lực nghề nghiệp cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo kế hoạch của địa phương và nhu cầu học tập suốt đời của người dân.

Liên kết hoạt động giáo dục, đào tạo trong nước và ngoài nước theo quy định của Luật Giáo dục và pháp luật có liên quan. Tổ chức cho người học học tập, thực hành, trải nghiệm thông qua họp tác, liên kết các chương trình giáo dục, đào tạo.

Thực hiện quyền tự chủ theo quy định của pháp luật và một số quy định cụ thể sau đây:

Quyết định mục tiêu, sứ mạng, chiến lược và kế hoạch phát triển của Trung tâm; Quyết định thành lập bộ máy tổ chức, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý trên cơ sở chiến lược và quy hoạch phát triển Trung tâm; quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức thuộc Trung tâm; Thu, chi tài chính, đầu tư phát triển các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định của pháp luật; quyết định mức thu học phí đối với chương trình giáo dục đáp ứng nhu cầu người học theo các quy định về tự chủ tài chính đối với Trung tâm;

Tuyển sinh và quản lý người học; phát triển chương trình giáo dục; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn tài liệu học tập phù hợp với mục tiêu giáo dục của từng chương trình; quản lý và cấp chứng chỉ cho người học theo quy định của pháp luật; Tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ, hợp tác quốc tế theo chiến lược và kế hoạch phát triển của Trung tâm; đảm bảo chất lượng giáo dục của Trung tâm; lựa chọn tẻ chức kiểm định chất lượng giáo dục đế đăng ký kiểm định.

Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật. Xây dựng, đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục theo yêu cầu của chương trình giáo dục, đào tạo. Tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo, cán bộ quản lý, viên chức; tổ chức cho nhà giáo cập nhật, nâng cao kỹ nghề nghiệp; tổ chức cho nhà giáo, viên chức và người học tham gia các hoạt động xã hội.

Thực hiện quy chế dân chủ trong Trung tâm. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo và có trách nhiệm giải trình trước cơ quan có thẩm quyền, người học và xã hội. Các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư quy định chi tiết về đặt tên của Trung tâm; tổ chức bộ máy, hoạt động, giáo viên, nhân viên, học viên, tài chính, tài sản của Trung tâm; quan hệ giữa Trung tâm với các cơ quan, tổ chức khác; trách nhiệm của ủy ban nhân dân cấp tỉnh, trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo, trách nhiệm của Trung tâm...

Thông tư này này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 5 năm 2021. Thông tư này thay thế các quy định đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh trong Quyết định số 01/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên.

Tải Thông tư về tại đây

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image